660 482 231

nataliagalaskosmetolog

Poznaj

Regulamin


Regulamin korzystania ze sklepu internetowego nataliagalaskosmetolog

§1 Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego nataliagalaskosmetolog.pl jest: nataliagalaskosmetolog z siedzibą we Wrocławiu przy ul.  Przedmiejska 2/A, 54-201 Wrocław, ADRES DO DORĘCZEŃ NATALIA GALAS KOSMETOLOG al. Śliwowa 11b/6, 54-106 Wrocław, NIP8943156501, REGON 386626074, tel.+48 660 482 231, adres email: nataliagalaskosmetolog@gmail.com, dalej „ nataliagalaskosmetolog  ”.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży detalicznej towarów w sklepie internetowym www. nataliagalaskosmetolog.pl   za pomocą sieci Internet. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednio do zakupu towaru za pośrednictwem biura obsługi klienta oraz w punkcie odbioru i sprzedaży.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

Regulamin - niniejszy regulamin, Sklep - sklep internetowy  nataliagalaskosmetolog  prowadzony pod domeną www.nataliagalaskosmetolog.pl, Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu,

Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego),

Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze strony www.nataliagalaskosmetolog.pl , w tym dokonująca zakupów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie ze strony www.topestetic.pl, w tym dokonywanie zakupów w Sklepie nie stanowi dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

Towar - produkt lub produkty dostępne w Sklepie, Konto - funkcjonalność Sklepu umożliwiająca Kupującemu, po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, dokonywanie zamówień w Sklepie a także dostęp do zindywidualizowanych treści takich jak historia zamówień czy udział w programie lojalnościowym,

Koszyk - funkcjonalność Sklepu umożliwiająca przygotowanie i modyfikację zamówienia przez Kupującego, w tym wybranie Towaru, sposobu dostawy, adresu dostawy i formy płatności,

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy  nataliagalaskosmetolog,  , a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

§ 3 Ogólne zasady korzystania za Sklepu

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej przez Kupującego ze Sklepem.
 2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.
 3. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep ma obowiązek dostarczać towary bez wad.
 4. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady:
  1. zakładania i korzystania z Konta,
  2. składania zamówień,
  3. zawierania umów sprzedaży,
  4. postępowania reklamacyjnego.
 5. Kupujący może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem linku umieszczonego na stronie Sklepu  www.nataliagalaskosmetolog.pl. Regulamin udostępniany jest w wersji umożliwiającej jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie.
 6. Warunkiem korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania towarów dostępnych w Sklepie jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową (Internet Explorer 9.0. lub wyższą lub inną równoważną) lub inne urządzenie multimedialne posiadające oprogramowanie umożliwiające przeglądanie zasobów Internetu,
  2. dostęp do sieci Internet,
  3. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 320x480 pikseli.
 7. Kupujący zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami polskiego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz Regulaminem. Zabronione jest w szczególności:
  1. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,
  2. podejmowanie aktywności która ma na celu zakłócenie działalności Sklepu,
  3. wykorzystywanie Sklepu do innych celów niż cel do jakiego jest przeznaczony,
  4. przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam).
 8. Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Kupujących, w szczególności zapobiegające uzyskaniu dostępu przez osoby nieupoważnione do danych przesyłanych przez Kupujących w ramach korzystania ze Sklepu. Transmisja danych realizowana jest z wykorzystaniem protokołu SSL.
 9. Sklep podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie poprawnego działania aplikacji Sklepu i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie zgłoszone przez Kupujących nieprawidłowości. Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Sklep: telefonicznie tel.+48 660 482 231 drogą elektroniczną na adres nataliagalaskosmetolog@gmail.com ,   lub pisemnie na ADRES DO DORĘCZEŃ NATALIA GALAS KOSMETOLOG al. Śliwowa 11b/6, 54-106 Wrocław.   Reklamacja usługi powinna zawierać opis problemu, dane oraz adres Kupującego, zdjęcia potwierdzające wadę. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni.

§ 4 Zamówienia

 1. 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. drogą elektroniczną wysyłając zamówienie na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej sklepu w zakładce Kontakt, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. 
 2. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy nie są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.
 3. Warunkiem dokonania prawidłowego zamówienia jest podanie przez Kupującego jego prawidłowych danych w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia a także dokonanie wyboru zamawianych Towarów, sposobu i adresu dostawy oraz formy płatności.
 4. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Konta Kupujący dokonuje wyboru Towarów na stronach Sklepu poprzez dodawanie ich do Koszyka. Wybór sposobu dostawy oraz formy płatności są możliwe jako kolejne kroki po dokonaniu wyboru Towarów. Do momentu użycia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący może modyfikować dane wprowadzone w zamówieniu, w tym usuwać i dodawać Towary.
 5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy zamawianym Towarze w momencie złożenia zamówienia.
 6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru zgodnie z Regulaminem.
 7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające wszystkie istotne elementy zamówienia. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku zamówień składanych telefonicznie z udziałem Konsumenta zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po otrzymaniu przez Sklep drogą elektroniczną dodatkowego oświadczenia Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży.
 8. Potwierdzenie treści zawartej umowy następuje poprzez przesłanie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z dokumentami stanowiącymi załączniki do tego potwierdzenia.
 9. Świadczenie usług w zakresie realizowanych zamówień ma charakter jednorazowy, usługa świadczona jest do momentu zrealizowania zamówienia.
 10. Potwierdzając zamówienie, wyrażasz zgodę na otrzymanie dokumentu sprzedaży drogą elektroniczną. Dokument prześlemy w formie elektronicznej w mailu potwierdzającym wysyłkę zamówienia. Jeżeli chcesz uzyskać dokument w formie papierowej, prześlij nam wiadomość, a dołączymy go do zamówienia.

§5. Płatności

 1. Kupujący ma następującą formę płatności:
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy, Santander Bank 34 1090 2529 0000 0001 4666 2026.
 2. Koszty dostawy określone są w zakładce dostawa.

§6. Dostawa

 1. Sklep realizuje dostawy tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka poza granice Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwa na podstawie indywidualnych ustaleń ze Sklepem.
 2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy wysyłkowej InPost.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące dostawy zamieszczone są w zakładce Dostawa.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w zależności od informacji o dostępności podanej przy produkcie.
 5. Termin realizacji dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 6. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę (w przypadku bezpłatnej dostawy - zapłata za Towar).
 7. Dostawa realizowana jest w dni robocze.

§7. Reklamacje i gwarancja

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Sklep nie jest producentem Towaru i nie udziela gwarancji na sprzedawany Towar. Jeżeli producent lub inny podmiot udzielił na oferowany w Sklepie Towar gwarancji, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
 4. Sprzedawca ponosi wobec konsumenta odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.
 5. Korzystając z rękojmi Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady.
 6. Nataliagalaskosmetolog prosi aby reklamacje wraz z reklamowanym Towarem przesyłać na adres Sklepu: ul. Branickiego 12 lok.2, 02-972 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Kupującego oraz uzasadnienie reklamacji i żądanie Kupującego. Zaleca się załączenie do reklamacji dowodu zakupu.
 7. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni.
 8. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorca-konsumentem, gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować mailowo na adres: sklep@topestetic.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: topestetic ul. Branickiego 12 lok.2, 02-972 Warszawa. Topestetic zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorca-konsumentem, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 9. W przypadku konieczności zwrotu produktu Klient powinien przesłać przedmiot na adres Sklepu: nataliagalaskosmetolog z siedzibą we Wrocławiu przy ul.  Przedmiejska 2/A, 54-201 Wrocław, ADRES DO DORĘCZEŃ NATALIA GALAS KOSMETOLOG al. Śliwowa 11b/6, 54-106 Wrocław tel.+48 660 482 231, adres email: nataliagalaskosmetolog@gmail.com. Koszt przesyłki zostanie zwrócony klientowi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 10. W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca Klientowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorca-konsumentem, pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.
 11. W związku ze zmianą formy prowadzenia działalności prawnej z jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Właścicielem sklepu internetowego nataliagalaskosmetolog.pl jest: Natalia Galas kosmetolog z siedzibą we Wrocławiu przy ul.  Przedmiejska 2/A, 54-201 Wrocław, ADRES DO DORĘCZEŃ NATALIA GALAS KOSMETOLOG al. Śliwowa 11b/6, 54-106 Wrocław NIP8943156501, REGON 386626074, tel.+48 660 482 231, adres email: nataliagalaskosmetolog@gmail.com. Nataliagalaskosmetolog oświadcza, że wszelkie roszczenia określone w § 8, a powstałe przed datą przekształcenia mogą być dochodzone przed nataliagalaskosmetolog do momentu wygaśnięcia tych roszczeń zgodnie z postanowieniami Regulaminu bądź ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

§8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorca-konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od znajduje się w zakładce zwroty, również na tej stronie znajduje się formularz odstąpienia od umowy do pobrania.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Kupujący złoży w terminie wskazanym powyżej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na  nataliagalaskosmetolog.pl jest: Natalia Galas kosmetolog z siedzibą we Wrocławiu przy ul.  Przedmiejska 2/A, 54-201 Wrocław, ADRES DO DORĘCZEŃ NATALIA GALAS KOSMETOLOG al. Śliwowa 11b/6, 54-106 Wrocław NIP8943156501, REGON 386626074,  tel.+48 660 482 231, adres email: nataliagalaskosmetolog@gmail.com.  Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu. zrobię go  Korzystanie z formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe. Sklep niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorce-konsumenta, lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. zawartej w drodze aukcji publicznej.
 5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy umowę uważa się za niezawartą. Sklep zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Kupujący ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości odesłanego towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w §9 Regulaminu, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem.
 10. W związku ze zmianą formy prowadzenia działalności prawnej z jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez nataliagalaskosmetolog.pl jest: Natalia Galas kosmetolog z siedzibą we Wrocławiu przy ul.  Przedmiejska 2/A, 54-201 Wrocław, ADRES DO DORĘCZEŃ NATALIA GALAS KOSMETOLOG al. Śliwowa 11b/6, 54-106 Wrocław NIP8943156501, REGON 386626074,  tel.+48 660 482 231, adres email: nataliagalaskosmetolog@gmail.com. Nataliagalaskosmetolog estetic  do momentu wygaśnięcia tych roszczeń zgodnie z postanowieniami Regulaminu bądź ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

§9. Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu, w tym zdjęć i opisów Towarów bez pisemnej zgody Sklepu.

§10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in. zwrócić się do o mediację do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub o rozstrzygnięcie do stałego polubownego sądu konsumenckiego działających na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25). Aby skorzystać z mediacji lub wnieść sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego należy złożyć odpowiedni wniosek. Szczegółowe informacje dotyczące obu procedur, podobnie jak formularze wniosków z których Konsument może skorzystać dostępne są na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów można uzyskać na stronie http://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. Konsument może skorzystać także z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji pozarządowych, do których zadań należy ochrona konsumentów takich jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

§11. Kody rabatowe

 1. W koszyku można wykorzystywać otrzymane okazjonalne kody rabatowy-rabat procentowy. 
 2. W ofertach zostaje wyznaczony limit zakupu na produkty z oferty, który nie może zostać przekroczony przez osobę oraz kontrahenta. 

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Sklep nie stosuje kodeksu dobrych praktyk o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 Nr 171 poz. 1206 ze zm.).
 2. Kupujący nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia jakichkolwiek innych gwarancji finansowych.
 3. Ewentualne spory pomiędzy Sklepem a Kupującym nie będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.
 4. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronach Sklepu co najmniej na 7 dni przed jego wejściem w życie. Do zamówień złożonych przed dniem zmiany Regulaminu będzie miał zastosowanie Regulamin w wersji obowiązującej na dzień złożenia zamówienia.
 5. Regulamin niniejszy w chodzi w życie z dniem 21.04.2024r.

Ta strona używa plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. zamknij